Garantivillkor

Garantivillkor

Garantigivare

Solar Kaihdin Oy
Lankilantie 46
85100 Kalajoki
Tfn +358 10 501 4450
solar@solar.fi

Garantins tillämpningsområde

Garanti lämnas på följande produkter som tillverkas av Solar Kaihdin Oy:

– SOLAR spjälgardiner
– SOLAR sandy insektsskydd
– SOLAR candy löstagbara spröjsar
– SOLAR bandy ramspröjsar
– SOLAR insektsdörrar
– SOLAR PLISEE veckade persienner
– SOLAR DUETTE veckade persienner

Garantin täcker inte skador till följd av montering eller transport av produkterna. Garantin omfattar spjälgardiner endast vid inomhusbruk, balkong- och terrrassbruk räknas inte som inomhusbruk. Garantins giltighetsområde är Finland.

Garantins giltighetstid
Garantin gäller i fem år räknat från den dag då varan levererades.

Garantins innehåll
Garantigivaren ansvarar för att varan bibehåller sin normala användbarhet och kvalitet under garantitiden. I annat fall är det ett fel i varan. Som fel räknas till exempel tillverknings- och konstruktionsfel och andra fel och brister som framkommer under garantitiden och minskar varans användbarhet. Garantigivaren ansvarar dock inte för fel om han eller hon kan göra sannolikt att det faktumet att varans kvalitet eller användbarhet avviker från det normala beror på en orsak som ligger hos köparen. Orsaken kan till exempel vara en olycka, att varan hanterats på ett sätt som strider mot de bruks- eller skötselanvisningar som köparen har fått eller att varan har hanterats felaktigt på annat sätt. Garantigivaren ansvarar inte för fel som har uppstått till följd av yttre orsaker, till exempel skador som orsakats av djur eller nedisning.

Förfarande i felsituationer
Köparen ska anmäla felet till garantigivaren eller säljaren inom skälig tid från det att han eller hon upptäckte felet eller borde ha upptäckt det. En felanmälan kan dock alltid göras inom två månader från det att köparen de facto upptäckte felet. När köparen anmäler ett fel ska han eller hon visa upp ett garantibevis, ett inköpskvitto eller annan tillförlitlig utredning över var och när varan har köpts. Sådan utredning behövs dock inte om platsen och tidpunkten för inköpet framgår av ett register som säljaren eller garantigivaren för.

Garantigivarens skyldighet att reparera felet eller byta ut varan mot en felfri
Garantigivaren reparerar felet eller levererar en felfri vara inom skälig tid från det att köparen anmälde felet. Korrigeringen av felet får inte medföra kostnader eller väsentlig olägenhet för köparen. Såvida ingen särskild yrkeskunskap behövs uppfyller garantigivaren sin skyldighet genom att skicka en reparerad eller ny del till köparen. Garantigivaren kan ge köparen anvisningar om hur denna ska agera när felet framkommer, så att till exempel överlämnandet av varan för reparation kan ske på ett ändamålsenligt sätt som sparar kostnader.

Om skyldigheten att reparera eller byta ut varan inte uppfylls
Om det inte kommer på fråga att reparera felet eller leverera en felfri vara får köparen kräva en prissänkning som motsvarar felet eller häva köpet, utom om felet är ringa. Detsamma gäller om garantigivaren inte gör rättelse inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen.

Skadeersättning
Köparen har rätt till ersättning för skada som han eller hon lider till följd av fel i varan. Skador som ska ersättas är direkta skador som orsakas av felet, till exempel köparens rese-, telefon- och postkostnader samt andra dylika kostnader till följd av utredningen av ärendet. Garantigivaren är skyldig att ersätta indirekta skador endast om felet eller skadan beror på vårdslöshet från garantigivarens sida eller om varan vid tidpunkten för köpet avvek från vad garantigivaren särskilt hade förbundit sig till.

Garantin begränsar inte det lagstadgade felansvaret
Köparen har de rättigheter som tillkommer honom eller henne enligt kapitel 5 i konsumentskyddslagen och som garantin inte begränsar. Köparen kan åberopa säljarens och tidigare säljleds lagstadgade felansvar till exempel om det framkommer ett fel i en del av varan som inte omfattas av garantin eller om felet upptäcks först när garantitiden har gått ut. Om felet framkommer inom sex månader efter överlåtelsen antas varan ha haft felet redan vid tidpunkten för överlåtelsen. Ansvaret för felet åligger säljaren om han eller hon inte påvisar att varan var felfri vid överlåtelsen eller om det inte är fråga om till exempel sedvanligt slitage, olycka eller felaktig hantering.

Lösning av tvister
Om en felanmälan som görs av köparen inte leder till att meningsskiljaktigheten löses kan köparen kontakta konsumentrådgivaren i sin kommun, som kan reda ut och medla i ärendet på konsumentens vägnar. Konsumenter som avses i konsumentskyddslagen har rätt att föra en tvist som gäller fel i varan och garantivillkoren till konsumenttvistenämnden för behandling. Om tvisten förs till domstol behandlas den i tingsrätten på konsumentens hemort.

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday